MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


 
 
 
 
 
 
 
Donans la teva opinió

 

Glossari

Cultura: conjunt de pautes de conducta i formes de significació de la realitat (normes, valors, creences, etc.) expressats simbòlicament i formant un tot relativament estructurat, que una població comparteix –de manera diferenciada segons sexes, edats, classes, etc.- i que es transmet de generació en generació, sent un dispositiu d’adaptació al medi natural i humà i, per tant, una realitat canviant.

Identitat cultural: autoreconeixement per part dels actors socials amb un determinat bagatge de significacions, conductes i codis simbòlics i lingüístics, compartit per aquelles persones que se senten pertanyents a un determinat grup ètnic, una nació, un poble, etc.

Pluralisme cultural: plantejament que assumeix la diversitat cultural com a positiva, i proposa la configuració d’una societat on es combini la igualtat de drets i la no discriminació amb el respecte de les diferents identitats i expressions culturals.

Educació intercultural: pretén crear espais d’intercanvi i d’enriquiment mutu entre les persones. Pretén aprofitar els bagatges culturals diferenciats per intervenir educativament i preparar els nois i noies per a la convivència i la interacció en una societat cohesionada.

Fraternitat: principi per a la construcció social, on l’altre és tractat com un germà, ja que no és diferent a mi, sinó un altre jo igual. Aquest valor és una condició necessària per garantir la solidaritat, la llibertat i la igualtat.

Solidaritat: relació de fraternitat, de companyonia, de sosteniment recíproc, que lliga els diversos membres d’una comunitat o col·lectivitat en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns (Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana).

Discapacitat: restricció o absència de la capacitat de realitzar una activitat de la manera, o dins del marge, que es considera normal per a una persona.

Discapacitat física: alteració en l’aparell motor que dificulta o impossibilita la mobilitat funcional d’una o diverses parts del cos.

Discapacitat psíquica: limitacions en el funcionament intel·lectual i en habilitats com la comunicació, la cura personal i les destreses socials.

Discapacitat sensorial: alteració en els òrgans de la visió i l’audició que impedeix veure i sentir correctament.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org