MANDALA :: Proposta educativa per la interculturalitat i la fraternitat


 
 
 
 
 
 
 
Donans la teva opinió

 

El compromís de l'entitat

L’aplicació de la proposta a l’entitat d’esplai requereix un mètode de
treball des de:

La direcció de l’entitat i del conjunt de l’equip d’educadors

1. Estudiar la proposta educativa.
2. Fer un diagnòstic general de l’entitat en relació al treball educatiu sobre interculturalitat que contempli un llistat de punts forts i febles i una proposta d’evolució quant al model organitzatiu i de funcionament en relació al calendari, horari, organització dels grups, relació amb el barri i les famílies.
3. Fer un anàlisi genèric de les necessitats de formació de l’equip i concretar-la en demandes d’activitats i/o recursos formatius.
4. Planificar els espais i mètodes d’avaluació i seguiment de la proposta.
5. Elaborar un calendari general que serveixi de pauta per a les aplicacions específiques a cada grup d’infants.

L’equip d’educadors de cada grup

1. Estudiar els materials de la proposta i aprofundir en els específics de l’etapa evolutiva corresponent.
2. Aprofundir en el diagnòstic general de l’entitat elaborat per l’equip de direcció, i concretar-lo en relació al grup d’edat.
3. Realitzar una avaluació inicial del comportament dels infants i/o joves en relació als valors de l’empatia, la comunicació i el respecte a partir de la proposta d’objectius educatius per a cada edat.
4. Dissenyar l’adaptació de la proposta al grup: adaptació d’objectius, d’activitats, centre d’interès, paper dels monitors/es, organització, etc.
5. Calendaritzar l’adaptació de la proposta, tenint en compte els criteris generals pautats.

És necessari estructurar uns espais concrets per fer aquest treball:
Les reunions d’equip directiu de l’entitat.
Les jornades de monitors/es o reunions generals de monitors/es de l’entitat al començament, durant i al final del curs.
Els espais de treball i reunions dels equips de monitors/es de cada grup o secció.

+ Veure (pdf)

 

Federació Catalana de l'Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54, 08080 El Prat de LLobregat. Tčlefon 934747474. Fax 934747475. E-mail: federacio@esplai.org